ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
2 дни 3 - 18 27-06-2024 150.00 BGN

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот и включва задължителни минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/5 и раздел A-VI/5 на STCW Code, както е изменен и ИМО Model Course 3.19 – Ship Security Officer. Подготовката включва придобиване на знания и умения , необходими за изпълнение на задълженията на офицера по сигурността на търговски кораб в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена и допълнена.

 

ВХОДНИ СТАНДАРТИ

Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания – да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво както е определено в STCW и 12 месеца плавателен стаж. По желание на корабопритежателя могат да се обучават и лица със средно образувание. които нямат морска правоспособност, но са работили на кораб на длъжност , за която не се изисква правоспособност най-малко 12 месеца.

 

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА

Изискванията за провеждане на курса , тематичния план и тематичната програма са съставени в съответствие с допълнението на глава XI-2 към SOLAS 74, ISPS Code, методическите препоръки  на ИМО  Model Course 3.19, препоръките на STCW Code, както е изменен и допълнен и изискванията на Наредба N.6 за компетентност на морските лица в Република България.

При промяна на този стандарт, "АДС Морски Център" актуализира своята учебна програма в съответствие с процедурите за управление на качеството.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА

-Копие от моряшки паспорт или моряшка книжка (при наличие на такива)

-Копие от диплома за минимум средно  образувание;

-Копие от правоспособност (при наличие на такава)

-Копие от сертификат за подготовка по въпросите на безопасността

 (конвенционален сертификат)

- 1 брой снимка , паспорен формат (3.5х4.5см.)

 

-  Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение